top of page

ICGM Community Updates

Public·128 members

Mạng Axelar là một máy trạng thái phi tập trung chịu trách nhiệm hỗ trợ các yêu cầu xuyên chuỗi. Mạng hỗ trợ một số giao thức chính, chẳng hạn như Giao thức cổng chuỗi chéo (CGP).https://lichgoivon.com/listing/axelar/

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page